За Нас

Историјат на фабриката “ПАЛПЛАСТ-ПРО“ АД Куманово.

Фабриката за производство на амбалажа “Палпласт-Про” АД - Куманово (поранешна “30 Јули” АД Куманово) е основана во 1958 година со седиште во населба Бедиње- град Куманово , со вршење на основна дејност производство и продажба на амбалажа.

Во 2002 година фабриката се приватизира и преминува во приватна сопственост на физичко лице доминантен сопственик г-ѓа Ерато Палигора- Јонуз која поседува 81% од акциите.

Денес фабриката има над 70 вработени и успешно работи, со широк асортиман на производи од пластика и тоа почнувајќи од најмали флаши од 0,03л до буриња од 200л. Со решение на 23.05.2007 година се изврши промена на називот на друштвото и тој гласи Фабрика за производство на амбалажа “ПАЛПЛАСТ-ПРО” АД- Куманово.

Наш Team


Председател на УО и Генерален директор

Г-дин Мирсад Јонуз

Телефон: 075/398-305

Раководител на комерцијален сектор

Г-дин Бранислав Лазаревски

Телефон: 075/381-252

E-mail: branislav@palplast.com.mk

Комерцијален сектор

Г-дин Горан Зафировски

Телефон: 075/327-788

E-mail: goran@palplast.com.mk

Раководител на финансиски сектор

Г-ѓа Соња Стојковиќ

Раководител на Производство

Г-дин Звонимир Бојковски